RÄNGE

RangRang BildRang Minimum StundenRang Maximum StundenStundenlohn:
Chef Pilot1000
Pilot in Ausbildung05035
Zweiter Offizier5110050
Kopilot im Reiseflug10115075
Erster Offizier151250100
Kapitän2511000120
Check Pilot10015000350


Powered by Virtual Airlines Manager [v2.6.2]